POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
(zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění)

Název školy

Střední odborné učiliště gastronomie

Adresa školy

U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10 - Malešice

 
Důvod a    způsob založení


Právní forma: příspěvková organizace
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 181  zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 23 odst. 1 písm.b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu. Zřizovatelem je hlavní městoPraha se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, IČ: 00064581.

Zřizovací listina byla vydána dne 1. 6. 2015 s ustanovením zřízení organizace ke dni 1. 11. 1996 – MŠMT ČR,  č.j. 15 570/97-60 ze dne   12. 3. 1997.

Poslední změna zřizovací listiny byla schválena usnesením Zastupitelstva HMP č. 7/90 ze dne 28. 5. 2015 s účinností dnem 1. 6. 2015.

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.

 

Vyučované obory vzdělání:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ           S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

DÉLKA STUDIA

RVP

65-41-L/01 Gastronomie

ŠVP Gastronomie

4 roky

RVP, čj. 12 698/2007-23

64-41-L/51 Podnikání

ŠVP Podnikání

2 roky

RVP, čj.  93 25/2009-23

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ             S VÝUČNÍM LISTEM

DÉLKA STUDIA

RVP

65-51-H/01 Kuchař – číšník

ŠVP Kuchař

3 roky

RVP, čj. 12 698/2007-23

65-51-H/01 Kuchař – číšník

ŠVP Číšník

3 roky

RVP, čj. 12 698/2007-23

29-54-H/01 Cukrář

ŠVP Cukrář

3 roky

RVP, čj. 12 698/2007-23

Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování

REDIZO

600 006 581

Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo


411 90 726

CZ41190726

 
Bankovní spojení

 

běžný účet: 368 381 0267/0100   pro všechny platby kromě školní jídelny a FKSP

účet FKSP: 3683820297/0100 pro platby určené pro účet FKSP

jídelna 115-1808090277/0100 platby zálohy na čip – bližší informace

 

SRPŠ při SOU gastronomie:  19 32 26 03 09/0800 (pro zaslání příspěvku SRPŠ)

 
Organizační struktura

  

Úřadovna
pro osobní návštěvu
 

Název
adresa

Střední odborné učiliště gastronomie
U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10-Malešice

Tel.:

+420 274 019 111
+420 274 019 102

Fax:

+420 274 019 195

E-mail:

sekretariat@souukrbu.cz

Bankovní spojení školy
 
běžný účet školy: 368 381 0267/0100
účet FKSP:368 382 0297/0100
Úřední hodiny (během školního roku)

Pondělí - čtvrtek  7:45 - 16:00 hodin
Pátek   7:45 - 14:00 hodin

 

Kontakty

Vedení školy - informace

Pedagogický sbor - informace

Provozní zaměstnanci - informace

Datová schránka

eui2s43

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

Internetové stránky, elektronické dotazy

www.souukrbu.cz
webový formulář    

Hlavní předpisy upravující činnost školy

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,

v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,v platném znění 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Vyhláška č. 671/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, v platném znění

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně dalších zákonů, v platném znění

Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění

Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění

Zřizovací listina
 

Vnitřní předpisy školy

Školní řád
Organizace školního roku

Minimální standard bezpečnosti

Organizační řád

Provozní řád školy, učeben a školní jídelny

Rozpočet Schválený_rozpočet_2019

Životní situace

A. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

B. Vyřizování žádostí o informace

C. Přijetí ke vzdělávání

D. Přijetí do vyššího ročníku

E. Uznání předchozího vzdělání

F. Opakování ročníku

G. Přerušení vzdělávání

H. Změna oboru vzdělání

I. Přestup z jiné školy

J. Odvolání proti podmíněnému vyloučení nebo vyloučení ze školy

Používané formuláře
(ke stažení)

formuláře

Úhrady za poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(platný od 1. ledna 2000)

 

I.Materiálové náklady

    1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji:             

         jednostranná kopie         A4  3,- Kč          A3   5,- Kč   

        oboustranná kopie           A4   4,-Kč          A3   8,- Kč

 

    2. výtisk z tiskárny na počítače         5,-Kč / jedna stránka

 

    3. technický nosič dat (CD, DVD)     30,-Kč

 

II. Náklady na vyhledávání a zpracování informací

            Za každých i započatých 15 minut 100,-Kč

 

 

III. Poštovné podle váhy

            Dle platných tarifů České pošty

 

Požadované doklady se zasílají obálkou s doručenkou.

 

Určující podmínky

1. všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny výše uvedené v sazebníku

2. vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady

3. výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníků

 

Způsoby poskytování informací

Vývěska školy – úřední deska
webové stránky školy
studijní oddělení školy 

Výroční zprávy

  Školní rok 2017/2018
Školní rok 2016/2017    

Licenční smlouvy

Škole nejsou poskytovány žádné výhradní licence.

Další povinné informace

  1. Počet podaných žádostí o informace za školní rok 2013/2014 a 2014/2015: nebyly podány
  2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti za školní rok 2013/2014 a 2014/2015: nebyla vydána
  3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí za školní rok 2013/2014 a 2014/2015: nebyla podána
  4. Ve školním roce školní rok 2013/2014 a 2014/2015 nebylo v souvislosti s řešenou problematikou vedeno proti škole žádné soudní řízení,
    ani tedy nebyl vydán žádný pravomocný rozsudek ve vztahu ke škole.
  5. Počet stížností podaných proti postupu školy při poskytování informací za školní rok 2013/2014 a 2014/2015: nebyly podány

 

Aktuality

09.09.2019 08:28
  Středa 18. září 2019 Začátek přípravy na zkoušku Předmět G4A P2A P2B Teoretická zkouška z ekonomických předmětů 7:45 7:45 11:00 Teoretická zkouška...
06.09.2019 11:13
Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání   Školní rok: 2018/2019 Termín: PODZIM 2019   Účetnictví (písemná zkouška) Termín konání: 11. 9. 2019 Učebna: E1 Zahájení zkoušky: 8:00 hodin Délka konání písemné zkoušky: nejdéle 240 minut Povolené pomůcky: psací potřeby,...
03.06.2019 14:56
  Druh zkoušky Termín Místo konání Didaktické testy – společná část 2. - 6. září 2019 Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019) Písemné práce – společná část 2. -...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
04.01.2019 17:45
učitele odborného výcviku pro obor KUCHAŘ a pro obor CUKRÁŘ.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com