Školská rada

OZNÁMENÍ

V listopadu 2020 skončilo funkční období členů školské rady zvolených 15. listopadu 2017.

Dne 14. a 15. 6. 2021 proběhly volby nových členů.

Za pedagogické pracovníky byly do školské rady zvoleny:

 1. Miroslava Veselá – pedagogická pracovnice Středního odborného učiliště gastronomie,
  U Krbu 521, Praha 10
 2. Mgr. Dagmar Weissgärber - pedagogická pracovnice Středního odborného učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

 1. Jana Dlouhá – zákonný zástupce žákyně třídy C1A, 
 2. Klára Kučerová – žákyně třídy C3B, Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10
Dne 24. 6. 2021 bylo ředitelkou školy svoláno první jednání nově zvolené školské rady, na které byla zvolena předsedkyní Mgr. Dagmar Weissgärber.
 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je při Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel (obec), zároveň určuje počet jejích členů a stanovuje volební  řád. Třetinu členů školské rady (dále jen ŠR) jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Ředitel školy není členem ŠR, zasedání se účastní pouze na vyzvání jejich předsedy. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. První zasedání svolává ředitel školy, musí se uskutečnit do 30 dnů od voleb. Členství ve ŠR je čestnou funkcí a funkční období členů je tříleté.

 

Činnost školské rady

 1.  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady

Z rozhodnutí zřizovatele SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10, kterým je Magistrát hlavního města Prahy, je ŠR naší školy šestičlenná, přičemž dva členy volí pedagogický sbor, dva členy jmenuje zřizovatel (Rada hlavního města Prahy) a dva členy volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (jeden zákonný zástupce a jeden zletilý žák).


               Za zřizovatele – jmenováním Rady hl. m. Prahy:

 • Mgr. Kočí Michal
 • Ing. Korba Karel

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

 • Jana Dlouhá, zákonný zástupce žákyně třídy C1A
 • Klára Kučerová – žákyně třídy C3B

Za pedagogické pracovníky:

 • Miroslava Veselá – pedagogická pracovnice SOU gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10
 • Mgr. Dagmar Weissgärber - pedagogická pracovnice SOU gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10

 

Aktuality

22.11.2021 20:41
Z důvodu zhoršující se epidemické situace jsou pozastaveny plánované prezenční Dny otevřených dveří.  V lednu a únoru 2022 plánujeme možnost individuálních osobních prohlídek školy po předchozí telefonické domluvě. Sledujte prosím aktuální informace na webu školy.  Děkujeme za...
16.11.2021 14:51
Přihlašování k náhradnímu nebo opravnému termínu se koná v následujících dnech a časech u Ing. Soukupové, zástupkyně ředitelky: DEN DATUM ČAS ČTVRTEK 18. 11. 2021 9:00 - 14:00 PÁTEK 19. 11....
21.10.2021 09:54
Dle pokynu MŠMT  budou 29. listopadu 2021 žáci školy testováni na Covid 19. - testování žáků teoretického vyučování bude probíhat 1. vyučovací hodinu - testování žáků v odborném výcviku bude probíhat dle instrukcí učitele odborného výcviku - testování se týká žáků, kteří nejsou očkováni a...
21.09.2021 11:52
Ředitelka školy vyhlašuje Opravný termín závěrečných zkoušek. Praktiká část proběhne 7. a 8. prosince 2021.
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com