Informace k průběhu závěrečných zkoušek učebních oborů kuchař, číšník, cukrář v červnu 2018

 

Žáci budou konat zkoušku podle jednotného zadání závěrečných zkoušek

Žáci oboru kuchař a cukrář i číšník budou konat závěrečnou zkoušku v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Pedagogická rada 3. ročníků se koná dne 29. 5. 2018 v hod v 8:00 hodin

v učebně D2  - všichni učitelé

Známky musí být uzavřeny do 25. 5. 2018 do 12:00 hodin

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, nebo budou mít jednu nebo dvě nedostatečné, vykonají doplňovací nebo opravnou zkoušku v srpnu 2018 a budou docházet na odborný výcvik každý den do 29. 6. 2018.

Studijní volno pro žáky postupující ke zkouškám je v týdnu, kdy probíhají praktické zkoušky dle harmonogramu a ve dnech 11. – 15. 6. 2018

 

Průběh zkoušek

Písemná část zkoušek

Proběhne dne 1. 6. 2018 ve škole. Nástup žáků v 7.45 do učeben podle rozpisu, který bude vyvěšen po pedagogické radě.

 

Praktická část zkoušek

Ve dnech 4. 6. - 8. 6. 2018 na jednotlivých pracovištích podle rozpisu  - bude vyvěšeno pro jednotlivé obory.

Dílčí hodnocení z písemné a praktické zkoušky budou žákům sdělena po ukončení praktické zkoušky. Žák koná všechny části bez ohledu na dílčí výsledky.

 

Ústní část zkoušek

Proběhne ve škole dne 18. a 19. 6. 2018 podle jednotlivých tříd.

Rozpis bude vyvěšen.

Všichni žáci se shromáždí podle rozpisu tříd k zahájení zkoušky, kterou vykonají podle harmonogramu a opět se všichni sejdou na vyhodnocení výsledků zkoušek.

K jednotlivým částem zkoušek bude dodán podrobnější rozpis s pokyny.

 

Vydávání výučních listů – 21. června 2018 na  Staroměstská radnice

 

JAK je to když ……

 

Po pedagogické radě se třída může rozdělit na 3 skupiny

 

1. Kdo má více než dvě nedostatečné – propadá, nemá nárok na opravné zkoušky, přestává být žákem školy dne 30. 6. 2018, může požádat o opakování 3. ročníku

2. Kdo má max. dvě nedostatečné, nebo je nehodnocen i z více předmětů, bude dělat v posledním týdnu v srpnu opravné nebo doplňovací zkoušky.

POZOR! Je žákem školy do 30. 6. 2018 do 30. 6. 2018 chodí denně na praxi, pokud vykoná úspěšně zkoušky, půjde k ZZ v září 2018.

3. Kdo prospěl bez problémů, ten půjde ke zkouškám od 1. 6. 2018 podle harmonogramu

 

POZOR:

Zkouška musí být konána v pořadí – písemná, praktická a ústní, tzn., že žák, který nepřijde na písemnou část, nemůže dále pokračovat, pokud napíše písemku a nepřijde na praktickou, nemůže dále pokračovat. Je-li řádně omluven, tzn. do 48 hodin písemně, jako omluva jen PN, mimořádné situace -  ihned prokonzultovat s vedením školy!!!

Zkoušku pak bude dělat nebo dokončí v září.

Pokud bude přistižen, že si počíná nedovoleným způsobem, může být ze zkoušky vyloučen a komise rozhodne o dalším postupu – pozor na písemkách – ne taháky, odchod na WC se zapisuje a prováděna kontrola i tam, mobilní telefony nejsou povoleny, pouze kalkulačky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a neomluví se řádně do 48 hodin, znamená to nedostatečný prospěch.

 

Když zkoušku neudělá:

Každou část zkoušky může opakovat nejvýše dvakrát.

Tzn., že když propadne, může opakovat podle termínu, který určí komise – obvykle v září, další termín je prosinec.

Příklad: neudělá ústní v červnu, jde znovu v září a zase neudělá, může opakovat ještě v prosinci -  jen ústní část. Pokud propadne i v prosinci, tak nemá nárok na nic.

K opakování se musí žák písemně přihlásit. Zkoušku může vykonat max. do pěti let po ukončení studia.

 

POZOR. Žák může nastoupit na nástavbu pouze, pokud je vyučen, takže když propadne a dělá opravu v září, nemůže nastoupit od 1. září na nástavbu, ale může nastoupit až po složení zkoušek – požádá ředitele školy o pozdější nástup.

 

POKUD žák propadne u ZZ v červnu, je žákem jen do 30. 6. 2018

Pokud zkoušky udělá, je žákem do data poslední části zkoušky.

 

Aktuality

05.06.2020 07:29
úřední hodiny do 13:30.   Děkujeme za pochopení
03.06.2020 17:47
Vážení rodiče a uchazeči,   Na základě zveřejněného rozhodnutí byli uchazeči o vzdělání v učebních oborech přijati ke studiu na naší škole. Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace: 1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba...
29.05.2020 10:47
pro přijaté uchazeče a jejich zákonného zástupce bude probíhat v jídelně SOU gastronomie: 22. června 2020 v 16:00  obor Cukrář, v 17:00 obor Gastronomie, 23. června 2020 v 16:00 hod obor Kuchař-číšník (kombinovaný), v 17:00 hod obor Kuchař, Číšník. Týká se přijatých uchazečů i pro SPV Hotelu...
27.05.2020 18:23
Žáci třídy P1A, P1B a P2A, P2B, kteří zaplatli 65,- Kč za představení Frankenstein si mohou vyzvednout peníze během června od pondělí do pátku  od 8:00 do 15:00, v pátek do 14:00 hod.  u paní Preclíkové (správa majetku – hlavní budova, přízemí, dveře č. 3).  
27.05.2020 11:24
na 3leté učební obory je možné osobně vyzvednout ve čtvrtek 28. května 2020 9:00 - 14:00 nebo od 1. června 2020 během úředních hodin. Rozhodnutí o nepřijetí na 3leté učební obory budou odeslána Českou poštou 27. května 2020.
26.05.2020 17:07
Vzhledem k tomu, že je prvořadé zajistit organizačně a personálně maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky, neplánuje naše škola od 8. června konzultace ani třídnické hodiny s osobní přítomností žáků ve škole.
23.05.2020 19:31
Žádáme žáky, kteří budou vykonávat zkoušku a patří podle kritérií vypsaných na Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění mezi osoby s rizikovými faktory, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem třídnímu učiteli a v kopii zaslali e-mail na sekretariat@souukrbu.cz...
22.05.2020 18:46
Veškeré informace k závěrečným zkouškám najdete v záložce Žáci a rodiče - Závěrečné zkoušky www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/zaverecne-zkousky
20.05.2020 12:39
Veškeré informace k maturitám najdete v záložce Žáci a rodiče - Maturitní zkoušky www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/maturitni-zkousky    
27.04.2020 13:56
Vážení rodiče, vážení žáci, jak dobře víte, v důsledku krizového opatření vlády probíhá aktuální výuka prostřednictvím komunikace na dálku. Naše škola komunikuje několika různými způsoby, a to e-mailem, prostřednictví aplikací Microsoft Teams, Microsoft Classroom, Skype, systému Bakaláři a...
1 | 2 | 3 >>